Prostriedok na umývanie riadu Granátové jablko a figa 450 ml Ecover


Ekologicky šetrný, bio rozložiteľný prostriedok na umývanie riadu vyrobený na rastlinnej báze s jemnou vôňou granátového jablka a figy. Pre čistý riad bez zaťažovania životného prostredia.

Značka: EcoverKód produktu: 30002Doprava a platba

3.23 €

Skladom - Tento tovar máme na sklade. Môžete si ho objednať.
ks

Ekologicky šetrný, bio rozložiteľný prostriedok na umývanie riadu vyrobený na rastlinnej báze s jemnou vôňou granátového jablka a figy. Pre čistý riad bez zaťažovania životného prostredia.

Značka: EcoverKód produktu: 30002Doprava a platba

< 5% amfoterní povrchově aktivní látky, 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy limonene. VAROVÁNÍ: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.