Tablety do umývačky Classic 500g Ecover


25 tabliet. Ekologicky šetrné, bio rozložiteľné, tablety do umývačky vyrobené na rastlinnej báze. Kvalitne umyjú riad a šetria prírodu.

Značka: EcoverKód produktu: 30000Doprava a platba

12.43 €

Skladom - Tento tovar máme na sklade. Môžete si ho objednať.
ks

25 tabliet. Ekologicky šetrné, bio rozložiteľné, tablety do umývačky vyrobené na rastlinnej báze. Kvalitne umyjú riad a šetria prírodu.

Značka: EcoverKód produktu: 30000Doprava a platba

< 5% neiontové povrchově aktivní látky, 5-15% bělicí činidla na bázi kyslíku, enzymy, parfémy, limonene. 25 tablet. VAROVÁNÍ: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.